0
Вход и Регистрация

Политика за защита на личните данни

"АДС" ЕООД  е вписан в регистъра на "Администраторите на лични данни и водените от тях регистри"

     В качеството си на администратор   и обработващ лични данни, „АДС“ ЕООД и на основание ЗЗЛД, и Регламент ЕС 2016/679 и българското законодателство, в дружеството има утвърдена политика за Защита на  личните данни и  Ви информира: В качеството си на Администратор на лични данни търговеца има право да изисква  предоставянето на документ за самоличност при извършването на сделка /покупка, продажба/, във връзка с попълването на гаранционна карта или друг необходим документ, съобразно целите на обработване и да записва данните на лицето по лична карта. Данни от физически лица се събират и съхраняват в дружеството, когато са свързани пряко с търговската дейност. Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

-      личните Ви данни се обработват  единствено и само за целите на  търговската дейност на дружеството.

-      предоставените от потребителите лични данни не се отстъпват на трети лица за промоционални, рекламни и други цели.

-      обработват се  с определена цел

-      потребителите имат право на достъп до личните си данни

-      потребителите имат право да актуализират личните си данни при настъпила промяна

-      сайтът си запазва правота да използва IP адресите и данни на потребителите за разкриване на идентичността им, в случаите, когато това законоустановено.

-      потребителите, в качеството си на субекти на данни имат право да отправят искане до администратора за изтриване на данни в случай на установена злоупотреба с лични данни, потребителите  имат право да подадат жалба до надзорния орган – КЗЛД- гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, https//www.cpdp.bg

Съгласно Закон за защита на личните данни, потребителят има право на достъп до собствените си лични данни, които е въвел и са станали достояние на www.samozdrav.bg при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези лични данни.

Приемайки настоящите условия потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от Сайта по електронен път за доставка на поръчани стоки.

Предоставените от потребителя лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни, промоционални и други цели.

Сайтът си запазва правото да използва IP адресите и други данни на потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закони, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

magnifier