0
Вход и Регистрация

Масажор за врат, рамене и гръб

139.90 лв.

Изчерпан

Масажор за врат, рамене и гръб

Тегло 2.30 кг
oldurl

oldid

Марка

Код: 2013 Категория:

Преди да започнете да го използвате, моля прочетете инструкцията за употреба, която указва правилния начин за използване и особено секцията „Безопасност“. Пазете тази инсктрукция наблизо, защото тя е вашият наръчник за безопасно и ефективно използване на уреда.

Важни инструкции за бесопасност:

При използването на електрически уред, винаги трябва да се спазват следните правила за безопасна употреба.

За намаляване на риска от ел.удар:

1. Винаги изключвайте уреда от електрическата мрежа веднага след употреба и преди почистване.

2. Не докосвайте уред, който е паднал във вода. Изключете незабавно от ел.мрежа.

3. Не използвайте уреда във вана или под душа.

4. Не поставяйте и не съхранявайте уреда на место, от които лесно може да попадне във вана или мивка.

5. Не поставайте уреда във вода или други течности.

За намаляване на риска от удари, пожар, ел.удари или наранявания на хора:

1. Уредът не бива да се оставя без надзор, когато е включен в ел.мрежа. Изключвайте го, ако не го използвате.

2. Не използвайте уреда под одеало или възглавница. Прекомерното затопляне може да причини пожар, ел.удар или наранявания.

3. Изисква се внимателен надзор при използването на уреда от или в близост до деца, инвалиди или възрастни хора.

4. Използвайте уреда само по предназначение и по описание в тази инструкция. Не използвайте допълнения (като адаптери, захранване и други), които не са препоръчани от производителя.

5. Никога не използвайте уреда, ако е повреден кабелът или щепселът и не работи както трябва или ако е бил изпуснат, ударен, потопен във вода. Върнете уреда в сервизният център за проверка и поправка.

6. Не носете и дръжте уреда за кабела.

7. Дръжте кабела далеч от нагрети повърхности.

8. Никога не използвайте уреда, ако са блокирани въздушните отвори. Пазете отворите чисти от замърсяване, косми и др.

9. Никога не поставайте предмети във въздушните отвори.

10. Не използвайте уреда навън.

11. Не използвайте уреда в близост до аерозоли или спрейове или където има кислород.

12. За да изключите уреда, изключете всички бутони на OFF позиция, след това изключете от ел.мрежа.

Безопасност:

1. Среда за употреба:

- Не използвайте масжора в прекомерно влажна или прашна среда, тъй като това може да доведе до повреда или ел.удар.

- Не използвайте масажора в помещение, където температурата достига или превишава 40С.
- Не поставяйте масажора до отоплителни уреди – печки, нагреватели и др. Не го оставайте на директна слънчева светлина.

- Масажорът е разрботен за лична употреба, а не за използване с търговска цел.
Внимание: Ако използвате масажора в студена стая, не повишавайте рязко температурата. Препоръчително е плавно да увеличите температурата до желаните нива. Ако масажорът е съхраняван в студено място е препоръчително да изчакате около час, след като го внесете на по-топло. Това е така, защото кондезанцията може да попречи на оптималната работа на уреда. Използване на уреда при наличие на капчици вода от кондензация може да причини повреда.

2. Съвети за безопасност:

За да се осигури безопасното и правилно използване на масажора, не го използвайте преди да сте прочели внимателно тази инструкция.

Използвайте масажора само по предназначението, описано тук.

Не използвайте уреда, когато платнената обвивка е разкъсана.

Не поставяйте никакви предмети или запалими вещества в масажора. Това може да причини ел.удар, повреда и риск от пожар.

Не изливайте течност във и по уреда по никакви причини. Незабавно изключете уреда от ел.мрежа, ако по невнимание е залят с течност.

Не използвайте уреда с мокри ръце, за да включвате или изключвате от ел.мрежа.
Не прилагайте прекомерна сила върху елементите на масажора (кабел, ремъците).
Премахнете всички бижута и други твърди предмети от тялото, в областта където ще се прилага масажорът – обеци, колиета, колани и др.

Не покривайте уреда по време на използването му – това може да увеличи температурата и да доведе до повреда.

Определено ниво на шум е нормално, поради потупващата функция.
Спрете използването незабавно, ако почувствате дискомфорт.

Този продукт не е предназначен за самодиагностика и самолечение на заболявания, които трябва да се третират от квалифицирани медицински лица.

Хора, които са на медикаментозно лечение или имат заболявания, трябва да се консултират предварително с лекаря си.

Моля, не използвайте уреда, ако не се чувствате добре или сте бременна.
Препоръчителният период за използване е 10 минути. Направете пауза от 10 минути преди последващо използване, тъй като продължителният период на непрекъсната употреба може да предизвика пренагряване.

Внимание: Масажорът не е предназначен за използване от хора (включително деца) с намалени физически, сензорни или умствени способности или липса на опит и познания, освен ако предварително не са били инструктирани и при наличие на човек, отговорен за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани при използване на уреда, за да се подсигури, че не си играят и не използват неправилно масажора. Не прилагайте масажора директно върху главата, ставите на лактите и коленете, гърдите и корема.

3. Неподходящ за използване при следните условия:

При инцидентно попадане на вода върху масажора – това може да доведе до ел.удар.
При почувстването на ненормална или силна болка по време на масаж – прекратете незабажно използването и се консултирайте с лекар.

При забелязване на повреда или друга несвойственост на изделието по време на използване.
При внезапно спиране на тока. Неочакваното възобновяване на дейността на масажора може да причини нараняване.

При светкавици и гръмотевици.

4. Ремонт и поправка на уреда:

- Не премахвайте платненото покритие на масажора. Докосването на вътрешните компоненти на уреда може да причини повреда или ел.удар.

- Масажорът трябва да бъде поправян и ремонтиран само в оторизираните сервизни центрове. Не се опитвайте да разгобявате и да поправяте сами уреда, тъй като това нарушава гаранцията му.

5. Забележки отностно ел.щепсел и кабел:

Проверете дали напрежението в ел.мрежа съответства на спецификациите на уреда.
Не включвайте или изключвайте щепсела от контакта с мокри, тъй като това може да причини повреда или ел.удар.

Когато изключвате уреда, издърпайте щепсела, а не кабела.
Въпреки че уреда ще спре да функционира автоматично от авто-таймера (Auto Timer Function), винаги изключвайте и главния бутон след употреба.

Не поставяйте кабела под тежки предмети.

Не размятайте кабела във въздуха, тъй като това може да причини повреда и ел.удар.
Не използвайте масажора при повреден кабел.

Не използвайте, ако щепселът е повреден.  Не носете уреда за кабела и не използвайте кабела като дръжка. Ако кабелът е повреден, той трябва да се замени от сервизният център.

Части и ефективност:

10+1 режима, нов по-силен режим, може да достигне 22 вида масажни функции. Отпуска врата и раменете, освобождава мускулната умора и напрежение.

Можете да изберете да масажирате лявото и дясното рамо поотделно, за да облекчите болки в раменете, мускулна умора, схващания на шията и др. Вградената торбичка с пясък придава не само тежест, но и подобрява дейността на масажора, като увеличава вибрациите от потупващата функция.

Действие и употреба:

1. Подготовка преди употреба: Включете щепсела в ел.мрежа. Премахнете всички бижута и твърди предмети от тялото в зоната, която ще бъде масажирана – обеци, колиета, колани и др. Поставете масажора върху участка от тялото, който ще бъде масажиран и се уверете, че е добре закрепен.

2. За да започнете автоматичните потупващи програми: След включване в ел.мрежа, ще чуете звуков сигнал от уреда, а след това лампичката ще светне в червено. Натиснете бутона „Start/Mode” за 2 секунди, уредът ще започне да работи, червената светлина ще спре да мига и ще премине в синя, когато масажорът премине в автоматичен масажен режим. Светлината ще е синя, когато уредът преминава през всички автоматични масажни програми от 1 до 22.

3. За да се настрои интензитета на масаж: Натиснете бутон „+“ и изберете настройката за интензитет. Натиснете бутон „+“ отново, интензитът ще се увеличи с една степен. Най-високата степен на интензитет е 11. Натиснете бутон „-“ за намаляване на интензитета на масаж с една степен. Натиснете бутон „Start/Mode” за преустановяване на масажа по всяко време.

4. За да преустановите масажа: Натиснете бутона „Start/Mode” за 2 секунди, за да преустановите масажа.

Забележки:
1. Уредът ще влезе в автоматичен режим след включване и автоматичната програма ще започне от режим с 5 ниво на интензивност. Настройте интензивността на масажа според личните си предпочитания чрез панела с бутоните „+“ и „-“.

Съхранение и обслужване на уреда:

1. Съхранение: Съхранявайте масажора чист и далеч от места с висока влажност. Ако уредът не се използва за дълъг период от време, го покрийте, за да го предпазите и от прах и други замърсявания. Не съхранявайте уреда при директна слънчева светлина и на места с висока температура.

2. Почистване: Преди почистване се уверете, че уредът е изключен от ел.мрежа. Изтрийте прахта и замърсяванията с леко влажна кърпа. Не използвайте абразивни и химически препарати за почистване.

3. Почистване на панела: Използвай само суха кърпа за почистване на панела. Не използвайте мокри кърпи, тъй като това може да причини повреда.

Проблеми при използване:

Ако срещнете проблеми при използването на масажора, моля проверете следните възможни причини, при които можете да решите проблема. Ако масажорът продължава да не работи, го изключете от ел.мрежа и се свържете със сервизния център. Не разглобявайте и не ремонтирайте уреда сами, тъй като това ще наруши гаранцията.

Проблем:
Възможна причина и решение:

Масажорът не се включва.

-Проверете дали щепселът е добре включен в ел.мрежа.

-Проверете дали ел.контакт е в изправност.

-Проверете дали бутонът за включване на масажора е натиснат добре.
Масажът спира по средата.

-Проверете дали уредът не е изключен внезапно от ел.мрежа.

-Проверете дали бутонът „Switch/Mode” не е натиснат инцидентно.

-Защитата от пренагряване може да се е активирала. Изключете основния бутон и оставете масажора да се охлади.

magnifier